Adatkezelési tájékoztató
(jegyvásárlás)

1. Az adatkezelő neve, székhelye, képviselője

Név: BOBO FUN PARK Kft.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyirő Judit, üzemeltetésért felelős igazgató-helyettes

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Morvay Boldizsár – dr.morvay@balintfy.hu

3. A kezelt adat meghatározása:

 • az érintett által megadott név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek száma,  a szolgáltatást igénybe venni kívánó gyermekek száma és életkora (amennyiben a foglalás során az internetes felületen saját belépési fiók létrehozására, vagy a felelősségvállaló nyilatkozat önkéntes előzetes kitöltésére is sor kerül, az érintett neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve és a képviselt kiskorú látogató neve, anyja neve, születési ideje)

4. Az adatkezelés célja:

 • jegyvásárlás, számlázás, ügyfelek részére kényelmi célokat szolgáló internetes saját belépési fiók létrehozása

5. Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
 • a számlázáshoz szükséges név és lakcím esetén Számvitelről szóló 2000. évi C. tv 169.§ (1) bekezdésében foglalt jogszabályi kötelezettség teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • a saját internetes belépési fiók létrehozása és a felelősségvállaló nyilatkozat kitöltése esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

 • az adatkezelő a jegyet értékesíteni nem tudja, az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás:

 • az adatok továbbítására az online rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozó cég részére kerül sor, mely adatfeldolgozó neve: MORGENS Design Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
 • adatok továbbítására kerül sor továbbá a banki tranzakciókat bonyolító alábbi bankok részére: - OTP Bank Nyrt, (1051 Budapest, Nádor utca 21.) OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17.)  K&H Bank Zrt. (195 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
 • harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

8. Az adattovábbítás jogalapja:

 • a szerződés teljesítése

9. A személyes adat kezelésének időtartama:

 • az adatkezelő a vásárlás során kapott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli.
 • amennyiben a jegyvásárlás során saját internetes belépési fiók létrehozására is sor kerül, úgy az annak létrehozása során megadott adatokat, az adatkezelő a vendég internetes fiókjának fennállásáig kezeli
 • A fentiek alól kivételt képeznek az alábbi adatok:
  • név, lakcím: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ - 8 évig

10. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

 • profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata bobofunpark.hu/adatvedelem címen érhető el.

Megosztás