Nyereményjáték szabályzat és adatkezelési tájékoztató
(Osztály, mozdulj! ÚJRA. A nyertes kirándul.)

A Bobo Fun Park Kft. (székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 120.) (továbbiakban Szervező) általános és középiskolai osztályok között nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék).

I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

1. A Játékban azok az általános vagy középiskolai osztályok vehetnek részt, akik az online nevezési űrlap kitöltésével 2024. április 26-ig jelentkeznek. A nevezéssel egyidejűleg a kapcsolattartó elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvételhez legalább egy Instagram fiók szükséges.

2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos

 • a regisztrációs űrlap kitöltésével nevezze be az osztályt
 • készítsen egy fotót vagy videót, amin az osztály megmutatja milyen sokféle sportot űznek, mennyi mozgásformát szeretnek (jellemző öltözettel, kiegészítővel, mozdulattal)
 • töltse fel saját Instagram oldalára #bobofunpark és #legaktívabbosztály hashtagekkel
 • helyszínként a fotónál a @bobofunpark -ot megjelölje.

4. Ahhoz, hogy a Szervező a fotó feltöltését ellenőrizni tudja, Játékos vállalja, hogy Instagram profilját a Játék teljes időtartama alatt nyilvánossá teszi.

5. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben Szervező nem tudja a részvételi feltételek teljesülését ellenőrizni, a Játékból kizárásra kerül, és így nem vesz részt a sorsoláson. A Játék időtartama után a Játékos természetesen minden további következmény nélkül visszaállíthatja a profilját privátra.

6. Játékos csak olyan fotóval vehet részt a játékban, aminek teljes szerzői jogával rendelkezik. Játékos garantálja, hogy a felvételeken csak olyan személy szerepel, aki ahhoz a kifejezett hozzájárulását adta. Ha ezzel kapcsolatban a későbbiekben bármilyen panasz vagy jogi incidens felmerülne, ezért Játékos vállalja a teljes felelősséget.

7. A Játékos felel azért, hogy a nevezéskor megadott név valós és teljes és a nyertesség esetén vele kapcsolatba lehet lépni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

A Játék időtartalma

A Játék időtartama: 2024. február 26. napja 0 óra és 2024. április 26. napja 23 óra 59 perc között. Az online nevezésnek és Instagram feltöltésnek a fent megadott feltételekkel a Játék időtartama alatt meg kell történnie.

Nyeremények és sorsolás

1. A sorsolás időpontja: 2024. április 30. 10.00 óra.
A sorsolás helye: Bobo Fun Park, 8394 Alsópáhok, Kolping utca

2. A nyeremények sorsolásán minden Játékos részt vehet, aki a részvételi feltételeknek megfelel. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

3. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

 • A Játékosok között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
  • 2 db fődíj egy általános iskolai és egy középiskolás osztálynak: Adrenalin+ belépő a Bobo Fun Parkba a nevezéskor megadott osztálylétszámra, de max. 35 fő + 2 kísérő részére. 
   • A belépők egy 4 órás játékidőre szólnak, és a VR szimulátorok és játéktermi gépek kivételével valamennyi attrakció használatára jogosítanak.
   • Bizonyos játékelemek használata meghatározott életkortól vagy súly ill. magasság feltételek mellett használható.
   • A nyeremény az utazást és étkezést nem tartalmazza.
   • Az Aréna csak a Bobo Fun Parkban vásárolt speciális, csúszásmentes zokniban látogatható. Ez a helyszínen fizetendő, ára: 700 Ft/pár. Ha valakinek már van, hozhatja magával.
  • Különdíj a legtöbb lájkot begyűjtő poszt osztályának: 1 pár Fun Park zokni az osztály minden tagjának, de max. 35 főnek.
   • A lájkok számát 2024. április 30-án, 12 órakor összesítjük.
   • Csak az eredeti Instagram posztnál összegyűlt lájkok számítanak bele a játékba, a továbbításoknál, újraosztásoknál, repostoknál szereplők nem.
 • Egy osztály csak egy fotóval vagy videóval nevezhet. Több fotó vagy videó feltöltése nem növeli az osztály nyerési esélyeit a sorsoláson. 

4. A belépőket a nyertes osztály legkésőbb 2024. június 30-ig használhatja fel előzetes időpontegyeztetéssel. A nyeremény felhasználása előtt az időpontot előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes által választott időpontban szabad kapacitással rendelkezik-e.

5. A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

6. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

7. A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. A nyeremények után fizetendő SZJA, Áfa és a hatályos jogszabályok alapján fizetendő egyéb járulékok a Szervezőt terhelik.

9. A nyertest a Szervező a nevezéskor megadott kapcsolattartó e-mail címen értesíti. Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre válaszol, a nyereményt a Szervezővel egyezetett időpontban veheti igénybe. Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt e-mailes értesítést küld. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítőt küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor. A nyertes osztály nevét az összes résztvevőnek küldött online hírlevélben, a Bobo Fun Park Facebook oldalán és a honlapján is közzétesszük.

Általános rendelkezések

1. A Játékos részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt.

2. Az Instagram esetleges hibás működéséből, technikai problémákból fakadó károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékkal kapcsolatban kártérítési igény benyújtására a Játékos nem jogosult.

3. A promóciót a Meta (Facebook, Instagram) nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, a promóció semmilyen módon nem kapcsolódik a Metához (Facebookhoz, Instagramhoz).

4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható, kivételes körülmények felmerülése esetén.

5. A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

Alsópáhok, 2024. február 13.

II. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos a nevezést beküldi és a nyereményjáték szabályzatot elfogadja, úgy részt vesz a Játékban és önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje.

1. Az adatkezelő neve, székhelye, képviselője

Név: BOBO FUN PARK Kft.
Székhelye: 8394 Alsópáhok, Fő utca 120.
Törvényes képviselő: Baldauf Csaba, ügyvezető
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Nyirő Judit

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Morvay Boldizsár – dr.morvay@balintfy.hu

3. A kezelt adat típusa:

 • név, e-mail cím, telefonszám

4. Az adatkezelés célja:

 • játékos azonosítása
 • játékban való részvétel
 • nyeremény kézbesítése
 • értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatban
 • adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése

5. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás 

6. Az adattovábbítás:

 • az adatok továbbítására kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozó cég részére kerül sor, mely adatfeldolgozó neve: MORGENS Design Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.
 • harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

8. A személyes adat kezelésének időtartama:

 • a játék lezárultától számított 60 nap

9. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

 • profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

11. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén találhatóak meg. Az adatkezelő az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

12. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

13. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata bobofunpark.hu/adatvedelem címen érhető el.

Megosztás